Jesuspassagerna hos Josefus – en fallstudie, del 3d – ”Brodern till Jesus som kallades Kristus”: Origenes’ kännedom; Om Matteus och Mot Kelsos

Del 1      
———— ———— ———— ————
Del 2a Del 2b Del 2c Del 2d
Del 2e Del 2f Del 2g Del 2h
Del 2i Del 2j Del 2k Del 2l
Del 2m Del 2n Del 2o Del 2p
Del 2q Del 2r Del 2s Del 2t
———— ————
———— ————
Del 3a Del 3b Del 3c Del 3d
Del 3e Del 3f Del 3g Del 3h
Del 3i Del 3j    
———— ———— ———— ————
Del 4
     
———— ———— ———— ————
Exkurs      
       

Detta är del 3d av min avhandling Jesuspassagerna hos Josefus – en fallstudie, vilken jag också publicerar i översättning till engelska.

The English version.

III. Brodern till Jesus som kallades Kristus, vars namn var Jakob

Origenes’ kännedom om en annan Jakobpassage

Om Matteus och Mot Kelsos

Saken kompliceras emellertid av att den ovan nämnde Origenes (ca 185–254 vt) kände till en snarlik passage om Jakob och Jesus, och som Origenes påstår att Josefus har skrivit. Origenes omtalar detta vid tre tillfällen i två böcker skrivna någon gång åren 244–249.[218] Han hävdar att Josefus ska ha skrivit att Jerusalems fall och templets förstörelse var judarnas straff för att de dödat ”Jakob den rättfärdige, brodern till Jesus som kallades Kristus”. Observera att det stycke hos Josefus som Origenes åberopar, tvärt emot vad som ofta hävdas, inte är samma stycke som tidigare analyserats och som förekommer i alla bevarade handskrifter av Judiska fornminnen. Ingenstans i Judiska fornminnen står något om att Jakobs död skulle ha varit orsaken till judarnas missöde. Jag återger alla tre passagerna hos Origenes i översättning till svenska och i den ordning de troligen skrevs:

Och denne Jakob nådde hos folket ett sådant anseende för sin rättfärdighet att när Flavius Josefus, som skrev Judiska fornminnen i tjugo böcker, ville framlägga orsaken till att folket drabbades av så stora missöden att till och med templet jämnades med marken, sade att dessa händelser drabbade dem i enlighet med Guds vrede till följd av vad de gjorde med Jakob, brodern till Jesus som kallades Kristus. Och det underbara är, att fastän han inte erkände Jesus som Kristus [Messias] gav han ändå vittnesbörd om att Jakobs rättfärdighet var så stor; och han säger att människorna trodde att de hade lidit allt detta på grund av Jakob. (Origenes, Om Matteus, 10:17 [min fetning])[219]

Ty i den artonde boken av Judiska fornminnen bär Josefus vittnesbörd om att Johannes var en döpare, och att han utlovade rening till dem som underkastade sig riten. Samme författare, fastän han inte trodde på Jesus som Kristus, sökte efter orsaken till Jerusalems fall och templets förstörelse. Han borde [då] ha sagt att sammansvärjningen mot Jesus var orsaken till att dessa katastrofer drabbade folket, eftersom de hade dödat den Kristus varom det profeterats. Fastän omedvetet, är han emellertid inte långt från sanningen när han säger att dessa olyckor drabbade judarna som hämnd för Jakob den rättfärdige, som var en broder till Jesus som kallades Kristus, eftersom de dödat honom som var mycket rättfärdig. Paulus, en sann Jesu lärjunge, säger att han betraktade denne Jakob som en Herrens broder, inte så mycket på grund av deras släktskap eller för att de vuxit upp tillsammans, som för hans höga moral och undervisning. Om han därför säger det som skedde i samband Jerusalems ödeläggelse drabbade judarna till följd av Jakob, hur mycket rimligare vore det inte att säga att det hände på grund av Jesus Kristus? (Origenes, Mot Kelsos 1:47 [min fetning])[220]

Och i dessa [evangelierna] finns dokumenterat att ”när ni ser Jerusalem omringat av härar, skall ni veta att staden snart skall bli ödelagd” [Luk 21:20]. Men vid den tiden fanns kring Jerusalem inga armeer som omringade, stängde inne och belägrade [staden]; ty belägringen började under Neros regering och varade till Vespasianus’, vars son Titus förstörde Jerusalem, som Josefus säger, till följd av [det judarna gjorde mot] Jakob den rättfärdige, brodern till Jesus som kallades Kristus, men i verkligheten, som sanningen klargör, till följd av [det judarna gjorde mot] Jesus Kristus, Guds son. (Origenes, Mot Kelsos 2:13 [min fetning])[221]

Två omständigheter är av yttersta vikt för vår förståelse av det Origenes här skriver. Han använder samma uttryck, med ”brodern till Jesus som kallades Kristus” som förekommer i Judiska fornminnen 20:200, men han påstår att detta förekommer i ett helt annat sammanhang än motsvarande uttryck gör i dag. Han säger vidare att Josefus inte erkände Jesus som Messias. I den bevarade versionen av TF sägs att Jesus var Messias. Låt oss börja med det sistnämnda.

Roger Viklund, 2011-03-30


[218] Eusebios skriver i Kyrkohistoria 6:36 att under den tid som Filip Araben (Marcus Julius Filippus) var kejsare skrev Origenes sin kommentar om Matteus i 25 böcker och 8 stridsskrifter där han bemötte Kelsos. Marcus Julius Filippus var kejsare mellan åren 244 och 249 och under denna tid skrev alltså Origenes dessa båda verk.

[219] Origenes, Om Matteus, 10:17; den grekiska originaltexten följd av två engelska översättningar:

”Ἰάκωβος δὲ ἐστιν οὗτος ὃν λέγει Παῦλος ἰδεῖν ἐν τῆ πρὸς Γαλάτας ἐπιστολῇ, εἰπών· Ἕτερον δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον εἰ μὴ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ κυρίου. ἐπὶ τοσοῦτον δὲ διέλεμψεν οὖτος ὁ Ἰάκωβος ἐν τῷ λαῷ ἐπὶ δικαιοσύνη ὡς Φλάβιον Ἰώσηπον ἀναγράψαντα ἐν εἴκοσι βιβλίοις τὴν Ἰουδαϊκὴν ἀρχαιολογίαν, τὴν αἰτίαν παραστῆσαι βουλόμενον τοῦ τὰ τοσαῦτα πεπονθέναι τὸν λαὸν ὡς καὶ τὸν ναὸν κατασκαφῆναι, εἰρηκέναι κατὰ μῆνιν θεοῦ ταῦτα αὐτοῖς ἀπηντηκέναι διὰ τὰ εἰς Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν Ἰησοῦ τοῦ λεγομένου Χριστοῦ ὑπ᾿ αὐτῶν τετολμημένα. καὶ τὸ θαυμαστόν ἐστιν ὅτι, τὸν Ἰησοῦν ἡμῶν οὐ καταδεξάμενος εἶναι Χριστόν, οὐδὲν ἧττον Ἰακώβῳ δικαιοσύνην ἐμαρτύρησε τοσαύτην. λέγει δὲ ὅτι καὶ ὁ λαὸς ταῦτα ἐνόμιζε διὰ τὸν Ἰάκωβον πεπονθέναι.” (Ben C. Smith, Text Excavation, Origen on Josephus, On Matthew 10.17)

“But James is this one whom Paul says that he saw in the epistle to the Galatians, saying: But I did not see any of the other apostles except James the brother of the Lord. And in such a way among the people did this James shine for his justice that Flavius Josephus, who wrote the Judaic Antiquities in twenty books, wishing to demonstrate the cause why the people suffered such great things that even the temple was razed down, said that these things came to pass against them in accordance with the ire of God on account of the things which were dared by them against James the brother of Jesus who is called Christ. And the wondrous thing is that, although he did not accept our Jesus to be Christ, he yet testified that the justice of James was not at all small; and he says that even the people supposed they had suffered these things on account of James.” (Ben C. Smith, Text Excavation, Origen on Josephus, On Matthew 10.17)

“And to so great a reputation among the people for righteousness did this James rise, that Flavius Josephus, who wrote the Antiquities of the Jews in twenty books, when wishing to exhibit the cause why the people suffered so great misfortunes that even the temple was razed to the ground, said, that these things happened to them in accordance with the wrath of God in consequence of the things which they had dared to do against James the brother of Jesus who is called Christ. And the wonderful thing is, that, though he did not accept Jesus as Christ, he yet gave testimony that the righteousness of James was so great; and he says that the people thought that they had suffered these things because of James.” (Origen’s Commentary on Matthew, Book X by Origen, translated by John Patrick
Chapter 17)

[220] Origenes, Mot Kelsos 1:47; den grekiska originaltexten följd av två engelska översättningar:

”Ἐν γὰρ τῷ ὀκτωκαιδεκάτῳ τῆς Ἰουδαϊκῆς ἀρχαιολογίας ὁ Ἰώσηπος μαρτυρεῖ τῷ Ἰωάννῃ ὡς βαπτιστῇ γεγενημένῳ καὶ καθάρσιον τοῖς βαπτισαμένοις ἐπαγγελλομένῳ. ὁ δ᾿ αὐτός, καίτοι γε ἀπιστῶν τῷ Ἰησοῦ ὡς Χριστῷ, ζητῶν τὴν αἰτίαν τῆς τῶν Ἱεροσολύμων πτώσεως καὶ τῆς τοῦ ναοῦ καθαιρέσεως, δέον αὐτὸν εἰπεῖν ὅτι ἡ κατὰ τοῦ Ἰησοῦ ἐπιβουλὴ τούτων αἰτία γέγονε τῷ λαῷ, ἐπεὶ ἀπέκτειναν τὸν προφητευόμενον Χριστόν, ὁ δὲ καὶ ὥσπερ ἄκων οὐ μακρὰν τῆς ἀληθείας γενόμενός φησι ταῦτα συμβεβηκέναι τοῖς Ἰουδαίοις κατ᾿ ἐκδίκησιν Ἰακώβου τοῦ δικαίου, ὃς ἦν ἀδελφὸς Ἰησοῦ τοῦ λεγομένου Χριστοῦ, ἐπειδήπερ δικαιότατον αὐτὸν ὄντα ἀπέκτειναν. τὸν δὲ Ἰάκωβον τοῦτον ὁ Ἰησοῦ γνήσιος μαθητὴς Παῦλός φησιν ἑωρακέναι ὡς ἀδελφὸν τοῦ κυρίου, οὐ τοσοῦτον διὰ τὸ πρὸς αἵματος συγγενὲς ἢ τὴν κοινὴν αὐτῶν ἀνατροφὴν ὅσον διὰ τὸ ἦθος καὶ τὸν λόγον. εἴπερ οὖν διὰ Ἰάκωβον λέγει συμβεβηκέναι τοῖς Ἰουδαίοις τὰ κατὰ τὴν ἐρήμωσιν τῆς Ἱερουσαλήμ, πῶς οὐχὶ εὐλογώτερον διὰ Ἰησοῦν τὸν Χριστὸν τοῦτο φάσκειν γεγονέναι”. (Ben C. Smith, Text Excavation, Origen on Josephus, Against Celsus 1:47)

“For in the eighteenth volume of the Judaic Antiquities Josephus testifies to John as having been a baptist and promised cleansing to those who were baptized. But he himself, though not believing in Jesus as Christ, in seeking the cause of the fall of Jerusalem and the destruction of the temple, whereas he ought to have said that the conspiracy against Jesus was the cause of these things happening to the people, since they killed the prophecied Christ, even says, being unwillingly not far from the truth, that these things befell the Jews as vengeance for James the just, who was a brother of Jesus who is called Christ, since they killed him who was most just. Paul, a genuine disciple of Jesus, says that he saw this James as a brother of the Lord, not so much on account of their relationship by blood or of their common upbringing as on account of his ethics and speech. If, therefore, he says that the things surrounding the desolation of Jerusalem befell the Jews on account of James, how is it not more reasonable to say that it happened on account of Jesus the Christ?” (Ben C. Smith, Text Excavation, Origen on Josephus, Against Celsus 1:47)

“For in the 18th book of his Antiquities of the Jews, Josephus bears witness to John as having been a Baptist, and as promising purification to those who underwent the rite. Now this writer, although not believing in Jesus as the Christ, in seeking after the cause of the fall of Jerusalem and the destruction of the temple, whereas he ought to have said that the conspiracy against Jesus was the cause of these calamities befalling the people, since they put to death Christ, who was a prophet, says nevertheless-being, although against his will, not far from the truth-that these disasters happened to the Jews as a punishment for the death of James the Just, who was a brother of Jesus (called Christ),-the Jews having put him to death, although he was a man most distinguished for his justice. Paul, a genuine disciple of Jesus, says that he regarded this James as a brother of the Lord, not so much on account of their relationship by blood, or of their being brought up together, as because of his virtue and doctrine. If, then, he says that it was on account of James that the desolation of Jerusalem was made to overtake the Jews, how should it not be more in accordance with reason to say that it happened on account (of the death) of Jesus Christ”. (Origen, Contra Celsus 1:47, translated by Frederick Crombie)

[221] Origenes, Mot Kelsos 2:13, den grekiska originaltexten följd av två engelska översättningar:

”Τοῦτο γὰρ ἤρξατο μὲν ἔτι Νέρωνος βασιλεύοντος, παρέτεινε δὲ ἕως τῆς Οὐεσπασιανοῦ ἡγεμονίας, οὗ ὁ υἱὸς Τίτος καθεῖλε τὴν Ἱερουσαλήμ, ὡς μὲν Ἰώσηπος γράφει, διὰ Ἰάκωβον τὸν δίκαιον, τὸν ἀδελφὸν Ἰησοῦ τοῦ λεγομένου Χριστοῦ, ὡς δὲ ἡ ἀλήθεια παρίστησι, διὰ Ἰησοῦν τὸν Χριστὸν τοῦ θεοῦ.” (Ben C. Smith, Text Excavation, Origen on Josephus, Against Celsus 2.13)

“For this [siege] began while Nero was still being king, and it lasted until the leadership of Vespasian, whose son Titus destroyed Jerusalem, as Josephus writes, on account of James the just, the brother of Jesus who was called Christ, but, as the truth demonstrates, [actually] on account of Jesus the Christ of God.” (Ben C. Smith, Text Excavation, Origen on Josephus, Against Celsus 2.13)

“Now in these it is recorded, that ‘when you shall see Jerusalem compassed about with armies, then shall you know that the desolation thereof is nigh.’ But at that time there were no armies around Jerusalem, encompassing and enclosing and besieging it; for the siege began in the reign of Nero, and lasted till the government of Vespasian, whose son Titus destroyed Jerusalem, on account, as Josephus says, of James the Just, the brother of Jesus who was called Christ, but in reality, as the truth makes clear, on account of Jesus Christ the Son of God.” (Origen, Contra Celsus 2:13, translated by Frederick Crombie)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: