Markus 13 som midrash

Man brukar benämna de nyskapande tolkningar (ur framför allt Moseböckerna) som kom att ingå i Talmud eller den talmudiska litteraturen, för midrash. Midrash kan alltså sägas vara benämningen på bibeluttolkningar gjorda av lärda judar. Metoden gick ut på att ta ofta sinsemellan obesläktade brottstycken ur Skrifterna och väva samman dem till nya berättelser. I Talmud är detta en vanlig metod då man försöker ge svar på nya problem i nya tider med hjälp av att omtolka de gamla förmaningarna i Skrifterna.

Som regel brukar man koppla midrash samman med Talmuds tillkomst. Talmud började sammanställas ca år 200 vt. Dock infogades då material som ibland skapats genom tidigare midrashisk exegetik och vi ser också prov på sådan midrash långt tidigare än år 200 i de texter som påträffats i Qumran (Dödahavsrullarna). Dessa är alla förkristna och som regel från de två första århundradena före vår tidräkning.

Jag vill hävda att evangelierna i stor utsträckning också är resultat av sådan midrashisk aktivitet genom att berättelserna är fria omtolkningar av gammaltestamentligt material. Detta material är därmed sammanfogat till en helt ny berättelse, men som ändå speglar föreställningar i de hebreiska texterna. Jag tänkte här ta ett exempel från Markus 13; en text som jag i nästas inlägg avser att använda för att datera Markusevangeliet.

Markusevangeliets 13:e kapitel, ofta benämnt den lilla apokalypsen, är enligt min mening en grundligt sammanställd midrash ur framför allt Daniels profetbok. Men även Första Mackabeerboken har bidragit på ett intrikat sätt, vilket kommer att belysas i nästa inlägg. Kapitel 13 (som i 13:2 hänvisar till templets förstörelse år 70) anses ofta ha cirkulerat som en egen skrift innan Markus infogade den i sitt evangelium. Jag visar här i tabellform hur man gick tillväga, men ger av utrymmesskäl ofullständiga citat.

Markus 13

Gamla Testamentet

Jesus svarade: ”Du ser dessa stora byggnadsverk. Här kommer inte att lämnas sten på sten, utan allt skall brytas ner.” 13:2 De fientliga stridskrafterna skall han svepa undan fullständigt… Hans här skall svepas undan … Dan 11:22, 26
”Säg oss när det skall hända. Och vad blir tecknet på att tiden är inne för allt detta? [eg.: kommer att nå sin fullbordan]” 13:4 När det heliga folkets makt är fullständigt krossad kommer allt detta att nå sin fullbordan. Dan 12:7
Då sade Jesus till dem: ”Se upp så att ingen bedrar er. Många skall komma under mitt namn och säga: Det är jag, och de skall bedra många. 13:5–6 Den onde tyrannen kommer att: … oförmärkt fördärva många. Dan 8:25
Och när ni får höra stridslarm och krigsrykten, låt då inte skrämma er. Sådant måste komma, men det är ännu inte slutet. 13:7 Detta bygger på Daniel 11 som handlar om kriget mellan kungen i norr och kungen i söder. Se Dan 2:28, 7:21, 8:19, 8:23, 9:26, 11:25.
Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike. Det blir jordskalv på den ena platsen efter den andra och det blir hungersnöd. Detta är början på födslovärkarna. 13:8 Jag hetsar Egypten mot Egypten, så att alla strider mot alla, stad mot stad, rike mot rike. Jes 19:2… folk drabbade samman med folk och stad med stad, eftersom Gud med alla slags olyckor skapade kaos … 2 Krön 15:6
Broder skall skicka broder i döden, och en far sitt barn. Barn skall göra uppror mot sina föräldrar och bringa dem om livet. 13:12 Ty sonen föraktar sin far, dottern trotsar sin mor och sonhustrun sin svärmor, och en mans husfolk blir hans fiender. Mik 7:6
Ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet skall bli räddad. 13:13 skall stå fasta … ända till den sista tiden … Dan 11:32, 35
När ni ser den vanhelgande skändligheten stå där den minst av allt borde stå (må den som läser fatta det rätt), då skall de som bor i Judeen fly upp i bergen. 13:14 På skändlighetens vingar kommer han som vanhelgar Dan 9:27… och sätta upp den vanhelgande skändligheten. Dan 11:31… vanhelgande skändlighet ställs upp … Dan 12:11Fly nu för livet… Rädda dig upp i bergen … 1 Mos 19:17Den femtonde dagen i månaden kislev år 145 lät kungen bygga den vanhelgande skändligheten på brännofferaltaret; även runt om i Judas städer byggdes altaren (1 Mack 1:54)
Ty de dagarna blir till ett lidande vars like inte har funnits sedan Gud skapade världen och heller inte kommer att finnas. 13:19 Det blir en tid av betryck som aldrig förr, från det att folket föddes och intill den tiden. Dan 12:1
Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med tecken och under för att försöka vilseföra de utvalda. 13:22 … och vill övertala dig att tjäna andra gudar, som du inte känner, och om detta tecken eller under inträffar … 5 Mos 13:2
Men i de dagarna, efter all denna nöd, skall solen förmörkas och månen inte ge något ljus. 13:24 Himlavalvets alla stjärnor skall sluta att lysa. Mörk skall solen gå upp, månen skall mista sitt sken. Jes 13:10
Stjärnorna skall falla från skyn och himlens makter skakas. 13:25 Himlens stjärnor skall falna … alla dess stjärnor vissnar och faller som vissna löv … Jes 34:4Jorden bävar inför dem och himlen skälver. Sol och måne förmörkas och stjärnorna mister sitt sken. Joel 2:10
Då skall man få se Människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. 13:26 … hur en som liknade en människa kom med himlens skyar… Dan 7:13
Och då skall han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens gräns till himlens gräns. 13:27 …jag kommer och tar min boning hos dig, säger Herren. Sak 2:10Även om du har fördrivits till världens ände skall Herren, din Gud, samla in dig och hämta dig därifrån. 5 Mos 30:4

För att förstå hur man kunde gå till väga ska jag ge ett ytterligare exempel. Detta är hämtat från Markusevangeliets 14:e kapitel. Ett av de mer karismatiska yttrandena av Jesus i NT är när han säger:

Jesus svarade: ”Jag Är.* Och ni skall få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma bland himlens moln.” (Mark 14:62, Folkbibeln)

Denna mening är sammansatt från tre olika böcker. Eftersom författarna av de nytestamentliga skrifterna alla förlitar sig på den grekiska översättningen av de hebreiska skrifterna och inte själva översätter från hebreiskan till grekiskan, måste jag för att uppnå de tydligaste parallellerna återge passagerna i svensk översättning direkt från Septuaginta (den tidiga grekiska översättningen av GT):

”De skall se på mig (Sak 12:10) en som liknade en Människoson (Dan 7:13) Sätt dig på min [Guds] högra sida (Ps 110:1) kom på himlens moln (Dan 7:13).

Roger Viklund, 2010-08-29

Annons