Jesuspassagerna hos Josefus – en fallstudie, del 3f – ”Brodern till Jesus som kallades Kristus”: Origenes’ kännedom; Orsaken till Jerusalems ödeläggelse

Jesuspassagerna hos Josefus.

Del 1
———— ———— ———— ————
Del 2a Del 2b Del 2c Del 2d
Del 2e Del 2f Del 2g Del 2h
Del 2i Del 2j Del 2k Del 2l
Del 2m Del 2n Del 2o Del 2p
Del 2q Del 2r Del 2s Del 2t
———— ————
———— ————
Del 3a Del 3b Del 3c Del 3d
Del 3e Del 3f Del 3g Del 3h
Del 3i Del 3j
———— ———— ———— ————
Del 4
———— ———— ———— ————
Exkurs

Detta är del 3f av min avhandling Jesuspassagerna hos Josefus – en fallstudie, vilken jag också publicerar i översättning till engelska.

The English version.

III. Brodern till Jesus som kallades Kristus, vars namn var Jakob

Origenes’ kännedom om en annan Jakobpassage

Orsaken till Jerusalems ödeläggelse

Ett mycket vanligt men lika fullt felaktigt påstående är, som tidigare påpekats, att Origenes skulle bevittna den passage om Ananos’ avrättande av Jakob som nu förekommer i Judiska fornminnen 20:200. Inte mycket tyder på att så är fallet. Vid de tre tillfällen då Origenes åberopar det Josefus skulle ha skrivit om Jakob och Jesus, skriver han två gånger ton adelfon Iêsou tou legomenou Christou (τὸν ἀδελφὸν Ἰησοῦ τοῦ λεγομένου Χριστοῦ), alltså ”brodern till Jesus som kallades Kristus”. Vid det tredje tillfället har han ”en broder” i stället för ”brodern”. Han är alltså i stort sett konsekvent vid alla tre tillfällena och i två skilda böcker, vilka rimligtvis skrevs med några års mellanrum. Detta ökar onekligen sannolikheten för att han inte återger ”brodern till Jesus som kallades Kristus” ur minnet utan faktiskt citerar. En annan fullt tänkbar förklaring är förstås att han kan ha konsulterat sin första bok när han i ett senare skede höll på med att skriva sin andra.

Origenes’ ton adelfon Iêsou tou legomenou Christou är också identiskt med det som står hos Josefus i dag. Det är denna omständighet som gör att många hävdar att Origenes bevittnar den bevarade Jakobpassagen hos Josefus (Jämför med Origenes’ Jakobomnämnande). Helt lika vad gäller språket är dock inte Origenes och Josefus, alldenstund Origenes placerar Jakob framför uttrycket medan hos Josefus Jakob kommer efter uttrycket, således ”brodern till Jesus som kallades Kristus, vars namn var Jakob”. Så den som hävdar att Origenes bygger på den Jakobpassage som nu förekommer hos Josefus kan inte hävda att det rör sig om exakta citat därur. Tvärtom tyder den avvikelse som förekommer vid samtliga tre tillfällen hos Origenes på att han konsulterat en text som inte är densamma som den i Judiska fornminnen 20:200.

Den omvända ordningen hos Josefus är också en aning märklig, om än inte språkligt felaktig. Eftersom det är Jakob som avrättas och därför är den person som fokus borde ligga på, vore det naturliga att inleda med hans namn och först därefter identifiera honom som Jesu broder. Det faktum att Jesus kommer först i meningen tyder på att den som skrivit detta ansåg att Jesus var den viktiga personen i sammanhanget. Detta tyder i sin tur på att det skrivits av en kristen och därmed att Josefus inte skrivit det. Men om Josefus verkligen har skrivit ”brodern till Jesus”, dock inte ”som kallades Kristus”, kan detta i stället tyda på att Jesus var den viktiga personen också i Josefus’ berättelse, och att han därför avser samme Jesus som några meningar senare utnämns till ny överstepräst.[224] Mer om detta framöver i Endast ”som kallades Kristus” är tillagt.

I stället för att hänvisa till den existerande Jakobpassagen säger Origenes att 1) ”Titus förstörde Jerusalem, som Josefus säger, till följd av [det judarna gjorde mot]” … 2) ”dessa händelser drabbade dem i enlighet med Guds vrede till följd av vad de gjorde med” … 3) ”dessa olyckor drabbade judarna som hämnd för Jakob den rättfärdige, som var en broder till Jesus som kallades Kristus”.

Origenes hänvisar alltså inte till den passage hos Josefus där Ananos låter avrätta Jakob, utan till en passage där mordet på Jakob sägs ha varit orsaken till att Jerusalem förstördes (se exempelvis Origenes’ Jakobomnämnande). Någon sådan text förekommer inte i de bevarade böckerna av Josefus. Eftersom Origenes vid tre tillfällen och dessutom i olika böcker återger stycket om följdverkningarna av mordet på Jakob, är det rimligt anta att Origenes också redogör för det som stod hos Josefus – inklusive detta med ”brodern till Jesus som kallades Kristus”. Det betyder att det på Origenes’ tid (240-talet) sannolikt fanns ett omnämnande av ”Jakob, brodern till Jesus som kallades Kristus” i den kopia av Josefus som Origenes hade tillgång till, men att denna bisats förekom i ett annat sammanhang och därmed på ett annat ställe hos Josefus än i bok 20 av Judiska fornminnen där ”brodern till Jesus som kallades Kristus, vars namn var Jakob” nu förekommer.

1) Josefus kan dessutom svårligen ha skyllt krigsutgången på Ananos’ illgärning gentemot Jakob och därför näppeligen ha skrivit det som Origenes säger att han gjort. Judarnas fatala öde berodde enligt Josefus på det sikarierna och idumeerna (edomeerna) tog sig för.[225] 2) Inte heller skulle de kristna, under den långa epok de var vid makten i Romarriket, ha låtit ett stycke där Jerusalems ödeläggelse sägs vara resultatet av det judarna gjorde mot Jakob ha gått förlorat om Josefus skrivit det och det därmed förekom i alla tidiga kopior av Judiska fornminnen. Även om Josefus enligt Origenes borde ha skyllt krigsutgången på det judarna gjorde mot Jesus, var i vilket fall detta ett erkännande av Jesu broder Jakobs storhet. Av dessa två anledningar går det att sluta sig till att det rörde sig om en förfalskning som endast förekom i en begränsad ”linje” av Judiska fornminnen. Det hela kan ha gått till på följande vis:

Det var knappast i originalet av Judiska fornminnen som man ändrade, strök och lade till, utan sannolikt i en avskrift vid en tid då kanske hundratals avskrifter fanns i omlopp i Europa, Mellanöstern och Afrika. Någon kristen ”förbättrar” texten i samband med att en handskrift kopieras. Sedan kopieras också denna text i låt säga tre exemplar och dessa kommer alla att finnas i ett visst område; förslagsvis Alexandria eller Palestina (två områden där Origenes höll till). Origenes läser denna text och parafraserar den senare ur minnet eller möjligen konsulterar den direkt. I vilket fall är de tre återgivningarna hos Origenes långt ifrån identiska om man inte begränsar sig till endast uttrycket ”broder[n] till Jesus som kallades Kristus”. Av den anledningen handlar det knappast om rena citat utan mer om parafrasering. När sedan Judiska fornminnen sprids är det sannolikt endast en eller några av de hundratals handskrifter som förekommer som också kopieras och kommer att utgöra grunden för alla kommande avskrifter. Om detta eller ett av dessa ”original” inte var den handskrift som Origenes hade tillgång till, kommer följaktligen hans variant snart att försvinna in i tidens glömska.


[224] Earl Doherty, Jesus: Neither God Nor Man – The Case for a Mythical Jesus (2009), s. 572–573, not 224 på s. 771–772.

[225] Josefus Flavius skriver:

“For that it was a seditious temper of our own that destroyed it, and that they were the tyrants among the Jews who brought the Roman power upon us, who unwillingly attacked us, and occasioned the burning of our holy temple, Titus Caesar, who destroyed it, is himself a witness, who, daring the entire war, pitied the people who were kept under by the seditious, and did often voluntarily delay the taking of the city, and allowed time to the siege, in order to let the authors have opportunity for repentance.” (Josefus Flavius, Om det judiska kriget, förord, 4)

11 kommentarer

 1. Twentyman said,

  9 april, 2014 den 22:18

  Roger ” Origenes hänvisar alltså inte till den passage hos Josefus där Ananos låter avrätta Jakob, utan till en passage där mordet på Jakob sägs ha varit orsaken till att Jerusalem förstördes (se exempelvis Origenes’ Jakobomnämnande). Någon sådan text förekommer inte i de bevarade böckerna av Josefus. ”

  Origenes gör bara en kommentar till Josefus text där Ananos låter avrätta Jakob som han sedan lämnar över till läsaren om det skall accepteras eller inte.

  Roger” Judarnas fatala öde berodde enligt Josefus på det sikarierna och idumeerna (edomeerna) tog sig för.”

  Josefus var också för uppror!?

  Han var en av dem ledarna som ledde upproret mot fienden.Sikarierna o edomeerna dödade utan betänkligheter och Josefus dödade romare så fort han träffade på dem utan att fråga om antalet.Josefus var lika fanatisk som sikarierna,han hade ju självmordslotteri vid iotapata som sikarierna senare hade på masada.Därför kom dem bra överens med sikarier o edomeer för dem hade en gemensam fiende;romarna.

  Gilla

 2. 11 april, 2014 den 18:09

  TWENTYMAN SKREV:
  ”Origenes gör bara en kommentar till Josefus text där Ananos låter avrätta Jakob som han sedan lämnar över till läsaren om det skall accepteras eller inte.”

  Fast detta är inte vad Origenes skriver. Han skriver att Josefus ”sade att dessa händelser drabbade dem i enlighet med Guds vrede till följd av vad de gjorde med Jakob, brodern till Jesus som kallades Kristus” och ”att dessa olyckor drabbade judarna som hämnd för Jakob den rättfärdige, som var en broder till Jesus som kallades Kristus” samt att Titus förstörde Jerusalem ”till följd av [det judarna gjorde mot] Jakob den rättfärdige, brodern till Jesus som kallades Kristus”. I inget av fallen hänvisar Origenes till att Josefus skrivit något om Ananos i samband med att han [Josefus] ska ha skrivit om Jakob. Origenes gör alltså inte en kommentar till Josefus’ text där Ananos låter avrätta Jakob.

  TWENTYMAN SKREV:
  ”Josefus var också för uppror!?
  Han var en av dem ledarna som ledde upproret mot fienden.Sikarierna o edomeerna dödade utan betänkligheter och Josefus dödade romare så fort han träffade på dem utan att fråga om antalet.Josefus var lika fanatisk som sikarierna,han hade ju självmordslotteri vid iotapata som sikarierna senare hade på masada.Därför kom dem bra överens med sikarier o edomeer för dem hade en gemensam fiende;romarna.”

  Fast detta är din tolkning av Josefus och det har inte stöd i det han skriver. Tvärtom, han var motståndare till kriget eftersom han ansåg att det bara kunde leda till elände för judarna att sätta sig upp mot en övermakt och de han framför allt skyllde på som ansvariga till kriget och krigshetsare, var de messianska rörelserna som exempelvis sikarierna

  Gilla

 3. Twentyman said,

  12 april, 2014 den 16:48

  ”I inget av fallen hänvisar Origenes till att Josefus skrivit något om Ananos i samband med att han [Josefus] ska ha skrivit om Jakob. ”

  Jo,Origenes skiljer på om Guds vrede är allmänt eller specifikt, dvs riktad mot judar i allmänhet eller mot vissa personer i synnerhet – ”dessa händelser drabbade dem” ”dessa olyckor drabbade judarna” ”till följd av det judarna gjorde mot” – är allmänt.Ananos sammankallade ju Sanhedrin, stora rådet,som var det judiska folkets högsta politiska och religiösa organ, där alla fraktioner var samlade, de var dem som kom fram till den allmänna slutsatsen att Jakob skulle dömas till stening.

  ”Fast detta är din tolkning av Josefus och det har inte stöd i det han skriver. Tvärtom, han var motståndare till kriget ”

  Nej,nej.Han skriver ju att han lämnade Rom för att ansluta sig till upproret när oroligheterna bröt ut ,för att göra sin plikt i judarnas tjänst mot fienden.

  Gilla

 4. 12 april, 2014 den 19:11

  Twentyman skrev:
  ”Jo,Origenes skiljer på om Guds vrede är allmänt eller specifikt, dvs riktad mot judar i allmänhet eller mot vissa personer i synnerhet – ”dessa händelser drabbade dem” ”dessa olyckor drabbade judarna” ”till följd av det judarna gjorde mot” – är allmänt.Ananos sammankallade ju Sanhedrin, stora rådet,som var det judiska folkets högsta politiska och religiösa organ, där alla fraktioner var samlade, de var dem som kom fram till den allmänna slutsatsen att Jakob skulle dömas till stening.”

  Nu gör dina helt egna uttolkningar. Läser man vad Origenes skriver säger han att Josefus hade påstått att Gud låtit straffa judarna genom att skicka romarna på dem så att de kunde inta Jerusalem, ödelägga templet och fördriva dem från Palestina och detta till följd av den orätta handlingen att låta döda Jakob. Origenes skriver:

  ”Ty i den artonde boken av Judiska fornminnen bär Josefus vittnesbörd om att Johannes var en döpare, och att han utlovade rening till dem som underkastade sig riten. Samme författare, fastän han inte trodde på Jesus som Kristus, sökte efter orsaken till Jerusalems fall och templets förstörelse. Han borde [då] ha sagt att sammansvärjningen mot Jesus var orsaken till att dessa katastrofer drabbade folket, eftersom de hade dödat den Kristus varom det profeterats. Fastän omedvetet, är han emellertid inte långt från sanningen när han säger att dessa olyckor drabbade judarna som hämnd för Jakob den rättfärdige, som var en broder till Jesus som kallades Kristus, eftersom de dödat honom som var mycket rättfärdig.”

  Det går ju knappast att säga detta tydligare: ”Josefus … sökte efter orsaken till Jerusalems fall och templets förstörelse” och enligt Origenes säger han ”att dessa olyckor drabbade judarna som hämnd för [att de dödat] Jakob den rättfärdige, som var en broder till Jesus som kallades Kristus.”

  ”Dessa olyckor” är ”Jerusalems fall och templets förstörelse” och de drabbade judarna som hämnd för att de dödat ”Jakob den rättfärdige, som var en broder till Jesus som kallades Kristus”. Blanda inte in Ananos, eftersom Origenes inte åsyftar honom i detta fall utan bara omtalar det han påstår att Josefus skrivit var orsaken till Jerusalems ödeläggelse.

  Origenes påstår således att Josefus skulle ha skrivit att judarnas katastrofala öde var Guds straff mot dem för att de dödat Jakob. Något sådant står helt enkelt inte hos Josefus och han skulle heller aldrig ha kunnat skriva något sådant.

  Twentyman skrev:
  ”Nej,nej.Han skriver ju att han lämnade Rom för att ansluta sig till upproret när oroligheterna bröt ut ,för att göra sin plikt i judarnas tjänst mot fienden.”

  Jo, det gör han visserligen. Men i alla krig är man tvingad att ställa upp i sin nations tjänst, vare sig man vill eller inte. Men Josefus försökte också på alla sätt i senare skede att få judarna att kapitulera för att få leva och förhindra att Jerusalem slogs i spillror. För detta har han anklagats för att vara förrädare. Och det får vara hur det vill med den saken men han önskade inte kriget och ville att man skulle kapitulera. Han skyller såväl krigsutbrottet som följderna av det på de fanatiska messianska sekterna som seloter, sikarier och andra. Vill du påstå att Josefus inte uttrycker sig på det sättet om dessa grupper?

  Gilla

 5. Twentyman said,

  13 april, 2014 den 09:38

  ”Jo, det gör han visserligen. Men i alla krig är man tvingad att ställa upp i sin nations tjänst, vare sig man vill eller inte. ”

  Jo det är sant, men Josefus kämpade tappert mot romarna i slaget vid yotapata.De hade hellre självmordslotteri hellre än att kapitulera.Så det var inte tal om att hejda sig, eller ge upp- håller du med mig om det?

  ”Men Josefus försökte också på alla sätt i senare skede att få judarna att kapitulera för att få leva och förhindra att Jerusalem slogs i spillror.”

  Ja,men det tjänade ingenting till att han orera om att ge upp.Det var ingen som ville höra på för de hade inget val och han var i tjänst för kejsaren av Rom då och Jerusalem var belägrat, alla visste att belägring betyder förintelse.Dessutom sprang han runt med en anteckningsbok i fickan som han gjorde anteckningar i, han hittade bra i jerusalem därför misstänktes han för att vara spion som rapportera till romarna.Judarna hade ju redan försökt få till fred när revolten mot Rom ännu var i sin linda. på sommaren 66 f Kr försökte dem förhandla med Florus, utan att denne var intresserad av förlikning.

  ”Han skyller såväl krigsutbrottet som följderna av det på de fanatiska messianska sekterna som seloter, sikarier och andra. Vill du påstå att Josefus inte uttrycker sig på det sättet om dessa grupper?”

  Du har rätt , men jag menar att han låtsas,han tillrättavisar andra för saker han själv gjort.Judarnas olycka berodde inte på att dem försökte försvara sig mot romarna.Josefus skriver att han hade antecknigsboken för att göra minnes anteckningar till sin framtida bok.Det låter konstigt att mitt under kaos och slakten av så många människor och stadens förstörelse och fara för hans eget liv sitta i lugn o ro och göra anteckningar till en bok.Du har ju skrivit en bok själv,tycker inte du det låter märkligt?

  Gilla

 6. 13 april, 2014 den 16:45

  Huruvida Josefus var en opportunist eller inte undandrar sig min bedömning. Vi har bara Josefus’ egen skildring att gå på och kan inte veta vad det eventuellt finns för andra komprometterande uppgifter om honom och hans agerande. Jag bortser då från senare påståenden, sådana som inte härrör från hans samtid. Det är som att ha ett försvarstal utan att veta hur anklagelserna ser ut. Det är visst möjligt att Josefus körde med dubbla agendor och skrev det han visste att romare och/eller judar helst vill höra men innerst inne hyste en annan uppfattning. Så kan det vara för alla författare och det som sker i en persons inre går inte att avkoda. Men det har ingen betydelse för mitt resonemang. Om du känner att det är viktigt att ”svärta ner” Josefus som person tänker jag inte försvara honom. Jag är rätt ointresserad av huruvida han var en god eller mindre god person. Jag är intresserad av att veta om det han skriver.

  Denna diskussion började med att du invände mot mitt påstående att ”[j]udarnas fatala öde berodde enligt Josefus på det sikarierna och idumeerna (edomeerna) tog sig för.” Du invände mot detta med att skriva att ”Josefus var också för uppror” och att i likhet med sikarier och idumeer dödade även Josefus utan betänkligheter och att han kom bra överens med dem. Men poängen är att han inte säger sig ha kommit bra överens med dem utan istället fördömer dem. Oavsett om detta är ett dubbelspel eller inte gjorde han klart för sina läsare att han inte uppskattade dessa messianska grupperingar och han urskuldade judarna inför det romerska folket med att det var dessa krigshetsande messianska judar som bar skulden för judarnas upproriskhet. Oavsett om han nu menade det eller inte, måste uppgiften i TF om att Jesus också var en messiasgestalt betraktas i ljuset av vad Josefus rent allmänt ansåg om sådana. Ty varför skulle Josefus först fördöma messianska beteenden och därefter hylla Jesus som Messias?

  Gilla

 7. Twentyman said,

  13 april, 2014 den 20:06

  Ty varför skulle Josefus först fördöma messianska beteenden och därefter hylla Jesus som Messias.” Minns du inte vad jag sade?Ananos sammankallade stora rådet som var det judiska folkets högsta politiska och religiösa organ som kom fram till den allmänna slutsatsen att Jakob skulle stenas.Därmed var sanhedrin fullt ansvarig även för efterdyningar, inbördesstrid om makten om vilka som skulle leda upproret, de synder , de överträdelser och dårskaper som de ledde till ..Det var ett utmärkt sätt för Josefus att visa att det inte bara var ofantlig tur eller en slump, nej då romarna hade gud på sin sida i kriget därför hyllar han Jesus som Messias. Och det var inte min mening att svärta ned Josefus.Jag ville bara protestera mot hans berättelse. Josefus var en stor och talangfull författare men det verkar som om han fann njutning i att vara viktig.Han fick låna Vespasianus villa, hans mor var av kunglig börd, han klarade sig ur alla tänkbara situationer utsatte sig för alla tänkbara risker som james bond.Och man kan väl höra på vad de krigshetsande messias grupperna har att säga för de var ju inte dem som ömsa skinn.

  Gilla

 8. 13 april, 2014 den 20:22

  Jamen var har Josefus skrivit att Gud straffade judarna för att de dödat Jakob genom att rasera templet? Origenes påstår ju att Josefus ska ha skrivit detta. Du menar väl inte att Origenes skulle ha kommit till slutsatsen att Josefus ansett detta genom att läsa det som i våra texter av Josefus sägs om hur Ananos dödade Jakob? Du gör i så fall en jättetolkning. Inte bara antar du att sanhedrin genom att döda Jakob skulle ha orsakat kriget (något Josefus inte påstår och som verkar helt otroligt), du antar också att Josefus skulle ha menat det (fastän han inget säger om saken) och att Origenes genast skulle ha dragit samma slutsats och därigenom (utan textstöd) ha påstått att Josefus skrivit något som han inte skrivit utifrån ett antagande att han innerst inne måste ha menat det.

  Eller missförstår jag dig helt?

  Gilla

 9. Twentyman said,

  13 april, 2014 den 20:57

  Du har uppfattat mig helt rätt.Och har du tillgång till Origenes kommentarer till matt? Isåfall läs hans förord om jag inte minns helt fel ät det där han skriver att han återger egna och andras ideer om han inte direkt hänvisar till texten.

  Gilla

 10. Twentyman said,

  14 april, 2014 den 12:33

  Roger” Du gör i så fall en jättetolkning. Inte bara antar du att sanhedrin genom att döda Jakob skulle ha orsakat kriget (något Josefus inte påstår och som verkar helt otroligt”

  Så otroligt är det väl inte.Origenes skriver ju : ”Han borde [då] ha sagt att sammansvärjningen mot Jesus var orsaken till att dessa katastrofer drabbade folket, eftersom de hade dödat den Kristus varom det profeterats.”

  Om Josefus gjort det (”Den ytterst ansvarige för Jesu död var Pontius Pilatus, som var romersk guvernör över Judeen, och dödsdomen verkställdes av de romerska ockupationsstyrkor som var stationerade i Jerusalem.Det var detta som var hemligheten bakom orsaken till Jerusalem fall och templets förstörelse.”) – hade han blivit fråntagen sitt romerska medborgarskap, sin pension, samt jordlotten i Judeen att sätta fötterna på,därför är det väl inte så förvånande och överraskande att han fann att orsaken till Jerusalems fall och templets förstörelse låg hos Sanhedrin pågrund av mordet på Jakob och dess följdverkningar, eftersom romarna inte var inblandad i mordet på Jakob.

  Gilla

 11. Twentyman said,

  14 april, 2014 den 17:14

  Rättelse om sammansvärjningen: Den ytterst ansvarige för Jesu död var Pontius Pilatus, som var romersk guvernör över Judeen, och det stora rådet med kajafas som överstepräst och dödsdomen verkställdes av de romerska ockupationsstyrkor som var stationerade i Jerusalem.

  Gilla


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: