Nasaret. Del 4 – Fanns Nasaret vid ”Jesu tid”?

Nasaret:
Del 1 – Säger Bibeln att Jesus kom från Nasaret?
Del 2 – Arkeologiska bevis
Del 3 – Finns Nasaret bevittnat?
Del 4 – Fanns Nasaret vid ”Jesu tid”?

Del 4. Fanns då Nasaret vid ”Jesu tid”?

Utöver att några kristna texter säger så, finns inga säkra belägg för att Nasaret fanns vid ”Jesu tid”.

Thor-Leif Strindberg skriver:

”Att påstå att en plats som omnämns i flera skrifter och traditioner inte finns, därför att den inte omnämns i ännu fler skrifter, är ett uttryck för en närmast rabiat strävan att gripa efter minsta halmstrå som kan användas för att misstänkliggöra och ifrågasätta bibelns uppgifter på ett sätt som man aldrig skulle göra när det gäller andra antika biografier, brev och liknande skrifter. Det naturliga, om man läser en gammal text där någon för övrigt okänd liten ort nämns, är givetvis att man konstaterar att här fanns en liten ort som vi inte hört talas om tidigare – även om orten inte finns omnämnd i några andra ”oberoende källor” eller ”historiska verk”. (Thor-Leif Strindberg, Bibelfrågan, Nasaret – byn där Jesus växte upp)

Här har Strindberg en poäng. Att Talmud och Josefus inte nämner Nasaret behöver alls inte betyda att Nasaret inte fanns. Merparten av de 240 städer och byar som Josefus säger fanns, nämner han inte. Men han nämner sannolikt alla de viktiga städerna, varför vi kan konstatera att Matteus’ och Lukas’ anspråk på att Nasaret var en stad (grekiska: polis) knappast stämmer, såvida man nu inte vill hävda att de med polis avsåg blott en mindre by.

För frågan om Jesu existens är Nasarets vara eller icke vara inte en avgörande fråga. Det är givet att om Nasaret inte ens existerade och platsen var öde och tom när Jesus sägs ha vuxit upp där, är det i sig en törn i historicitetsanspråkens sida. Hur blir det med Jesus från Nasaret om inte Nasaret fanns? Dock kan ju Jesus ändå ha funnits utan Nasaret och kommit någon annan stans ifrån. Dessutom, hur bevisar man egentligen att Nasaret inte var bebott? En pytteliten by behöver inte ha efterlämnat några upptäckbara spår.

Gäller det däremot frågan om Jesu historicitet är den springande punkten om Jesus ursprungligen ansågs ha kommit från Nasaret, varit en nasaré eller, möjligen, både och. Ty om kopplingen till nasareer (någon nasir-rörelse?) varit den första och om Markus (som inget nämner om Jesus förrän denne framträder i vuxen ålder) bara kopplade Jesus samman med nasareer och inte Nasaret, samt om först senare nasaré blev en synonym för person bosatt i Nasaret, har frågan om Nasarets existens ingen större betydelse. Under dessa förutsättningar fanns rimligen Nasaret vid sekelskiftet år 100 eftersom man valde att koppla Jesus samman med orten.

Och vi kan också på andra grunder säga att Nasaret fanns på 100-talet. Arkeologiskt finns tillräckligt många fynd som går att koppla till 100-talet och som visar på någon viss aktivitet i Nasaret. Till detta har vi inskriptionen om Happasses som bosatte sig i Nasaret och detta kan ha skett på 100-talet och till och med i perioden 70–100. Från 100-talet och framåt till vår tid finns en kontinuerlig aktivitet på platsen med bosättningar.

Någon gång sker den första bosättningen på en plats i vad som blir en stadigvarande befolkning som fortsätter att leva på platsen. Vi kan med relativ säkerhet konstatera att Nasaret är befolkat ca år 100. Ifall evangelisterna vid den tiden känner till Nasaret betyder detta givetvis inte att Nasaret inte kan ha funnits och varit befolkad under lång tid före detta. Någon gång sker den första bosättningen och den kan ha skett på exempelvis 70-talet men också 100, 500, 1000 eller 3000 år tidigare. Om Matteus valde att koppla Jesus samman med Nasaret så gjorde han detta oavsett när Nasaret först befolkades och/eller fick sitt namn.

Till stöd för att Nasaret inte fanns, går att åberopa att Markus möjligen inte nämnde Nasaret. Men även om detta vore sant, hindrar det inte på något vis att Nasaret fanns ändå (utan att Jesus måste ha kommit därifrån). Det går också att åberopa att Nasaret inte omnämns i GT, i Talmud, av Josefus eller av någon annan icke-kristen källa före Caesarea-inskriptionen, vilken i sin tur bekräftar existensen av Nasaret någon gång efter år 70 vt och troligen/möjligen efter år 135 vt. Fast denna tystnad visar på sin höjd att Nasaret inte var någon stad av betydelse – inte att inte ett antal gårdar skulle ha kunnat vara uppförda och några få ha bedrivit jordbruk eller boskapsskötsel. Vidare kan sägas att de fynd som gjorts i olika utgrävningar inte i något fall med säkerhet går att datera till före år 70, den tid då delar av Judeens befolkning tvingades söka sig till nya platser för sin utkomst och en plats som Nasaret kan tänkas ha tillkommit. Detta är förvisso ett argument. Men ett enda säkert fynd skulle kullkasta uppfattningen att Nasaret var helt öde, såvida nu inte något av de redan gjorda trots allt daterar sig till tiden före år 70. Det finns alltid en viss tolerans i dateringar av föremål och då givetvis åt båda hållen. Slutligen kan tänkas att platsen visserligen var bebodd, men att den då inte gick under namnet Nasaret. Fast för detta har vi inga belägg, och därför har vi heller inga rimliga skäl att anta något sådant.

Arkeologiskt saknas alltså bevis för att Nasaret fanns vid ”Jesu tid”. De åberopade oljelamporna går inte att säkert datera till tiden före år 100 vt och visar dessutom endast att där fanns gravar, ej att folk bodde där. Att det ändå är så pass många fynd gjorda från 100-talet och framåt och att också fynd visar på bosättningar på platsen fram till ca år 700 fvt, men att det saknas fynd för de 800 åren däremellan, kan förvisso tyda på att platsen övergavs och på nytt befolkades först efter det judisk-romerska krigets slut år 70 vt. Men man kan också argumentera att om platsen har varit bebodd både före och efter att Jesus skall ha levat, det är rimligt att anta att den var bebodd också under tiden däremellan. Detta är måhända ett rimligt argument. Det är dock inget bevis, eftersom små bosättningar ofta upphör när förhållandena på platsen försämras, och när sedan befolkningen växer eller klimatet förbättras befolkas platsen på nytt.

Matteus nämner vid ca år 100 att Jesus kom från Nasaret. Detta måste ses som det starkaste argumentet för att Nasaret verkligen fanns. Det skulle ha varit både dumdristigt och utsiktslöst att lyckas med att binda Jesus till en icke existerande ort. Argumentet emot Nasarets existens är att vi nu talar om dess existens år 100 och att det givetvis inte utgör något bevis för att Nasaret fanns ett århundrade tidigare – även om det är precis det Matteus och Lukas säger genom att låta Jesus växa upp i Nasaret.

Vidare kan man betrakta platsen ur ett geografiskt perspektiv. Sett ur ett jordbruksperspektiv är Nasaret inte idealt. Men folk väljer ju ändå att odla också på mindre gynnsamma platser. Dessutom ligger Nasaret strategiskt till sett ur handelssynpunkt. Fastän det gamla Nasaret var byggt på en bergssida (eller kullesida) så är platsen en liten platå där vägar möts. Dels har vi de vägar som går från dalen in i Galillen, dels de vägar som går från Gennesarets sjö via en bergsrygg över till platån vid Beit HaKerem. Dessa vägar strålar samman vid Nasaret som därmed blev en plats för genomfart av mindre karavaner eller ensamma personer på åsnor.[1] Att en sådan plats under en längre tid skulle vara obebodd är kanske inte så troligt och detta är också en omständighet som tyder på att platsen borde ha varit befolkad – inget sagt om dess namn vid den tiden i så fall.

Ändå går att konstatera att det inte föreligger några absoluta bevis för att Nasaret var bebott i början av nollhundratalet. De som hävdar så, väljer helt enkelt att bortse från fakta och istället tolka de tecken som finns i en riktning som överensstämmer med deras förhoppningar. Men på motsvarande sätt kan sägas att det heller inte föreligger några bevis för att Nasaret inte skulle ha varit bebott vid denna tid. Nasaret behöver ju inte som det hävdas i evangelierna ha varit en stad, utan bara en liten obetydlig by och den kan därför ha efterlämnat så små spår att dessa ännu inte har påträffats. De som hävdar att Nasaret inte fanns, gör därmed också en övertolkning av de bevis vi för närvarande har. Dessutom är de arkeologiska fynden svårtolkade och ofta tendentiöst tolkade, fast det kan inte uteslutas att vissa av fynden verkligen bekräftar en bosättning i Nasaret på ”Jesu tid”. Stora delar av Nasaret är dessutom ännu inte utgrävd.

Läsaren har efter denna genomgång möjlighet att själv bilda sig en uppfattning om vad som är troligare, att Nasaret fanns, eller att Nasaret inte fanns. Själv lämnar jag frågan öppen och avvaktar eventuella framtida fynd, arkeologiska  eller andra, som bättre kan belysa läget. Oavsett vilket, tror jag inte att evangeliernas Jesus kom därifrån.

Roger Viklund, 2011-06-05


[1] Den som bor i området kommer nu säkert säga att den där Roger Viklund har lika litet koll på palestinsk geografi som den där Markus. Ingen av dem har varit på plats och sett hur det verkligen ser ut. Och det är sant!

4 kommentarer

 1. bbnews said,

  6 juni, 2011 den 07:25

  Måste säga att Thor-Leifs argument för att Nasaret fanns på ”Jesu tid” är väldigt likt det argument som professor Dick Harrison använder sig av på sin SvD-blogg eller på Newsmill för att ”fastslå” att Jesus rimligen måste anses vara historiskt bekräftad.

  Fast i Thor-Leifs ögon är vi tvivlare inte konspirationsteoretiker (som Dick vill ha det till) utan rabiata halmstrågripare.

  Man kan i alla fall inte klaga på de Jesus har funnits-troendes språkliga kreativitet och mustiga bildspråk.

  Gilla

 2. Den andre BB said,

  6 juni, 2011 den 11:55

  ”Här har Strindberg en poäng.” Det vete tusan. Omvänt: Skulle Klaudios Ptolemaiu ort Siatoutanda (Geografike hyfegesis 2.11) ha funnits, om vi saknat Taciti Annales IV.73? Finns det förresten någon Markushandskrift där namnet Nasaret saknas?

  Gilla

 3. 6 juni, 2011 den 15:22

  Nej, Nasaret förekommer i Mark 1:9 i alla handskrifter. Fast en sådan ändring måste ha gjorts mycket tidigt och Markusevangeliet är dåligt bevittnat överhuvudtaget. I handskrifter som först i mitten av 200-talet, i citat i någon omfattning först med Irenaeus på 180-talet. Man kan undra vad det stod i Hemliga Markus? :)

  Gilla

 4. bbnews said,

  6 juni, 2011 den 23:16

  Fick för mig att läsa vad det står om Nasaret i Jewish Encyclopedia, se: http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=141&letter=N .

  Vet inte om du, Roger, har någon nytta av vad som står att läsa där. Men jag klistrar in texten från uppslagsordet Nazareth i din bloggartikels kommentarsfält. Den lyder:

  Town in Galilee, situated in a valley to the north of the plain of Esdraelon. It is about 1,200 feet above the level of the Mediterranean. Nazareth first appears in the New Testament as the place where Jesus passed his boyhood (Matt. ii. 23; Luke i. 26; ii. 4, 39, 51; John i. 46 et seq.; Acts x. 38).

  It is not mentioned in the Old Testament, or in Josephus or the Talmud (though Eleazar Ḳalir [8th and 9th cent.] in the elegy ”Ekah Yashebah” mentions the priestly class of Nazareth [= ”Mishmeret”], doubtless on the basis of some ancient authority). This has led Wellhausen (”Israelitische und Jüdische Gesch.” p. 220) and Cheyne (Cheyne and Black, ”Encyc. Bibl.”) to conjecture that ”Nazareth” is a name for Galilee. Such an inference is in the highest degree precarious. It is evident from John i. 46 that Nazareth was an obscure place.

  During the Biblical period Japhia was the important town of the locality and attracted to itself all the notice of historians.

  Nazareth is mentioned by Eusebius and Jerome in the ”Onomasticon” as 15 Roman miles eastward from Legio (Lajjun). Epiphanius (”Hæres.” i. 136) says that until the time of Constantine, Nazareth was inhabited only by Jews, which statement implies that in his day some Christians lived there.

  Toward the close of the sixth century it became a place of pilgrimage, for Antoninus the Martyr visited it and saw there an ancient synagogue and a church. It is said to have been almost totally destroyed by the Saracens, but after the establishment of the Latin kingdom of Jerusalem it was rebuilt, and the bishopric of Scythopolis was transferred to it. The population is estimated at about 10,000—3,500 being Mohammedans, and the rest Christians.

  Bibliography: Edersheim, Life and Times of Jesus the Messiah, i. 146 et seq., 233 et seq.;
  Robinson, Researches, ii. 133-143;
  G. A. Smith, Historical Geography of the Holy Land, pp. 432 et seq.;
  Buhl, Geographie des Alten Palästina, pp. 215 et seq.;
  Neubauer, G. T. p. 190.S. G. A. B.

  Gilla


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: