Mikael Nilsson på Newsmill – Historiker: Hur kan Dick Harrison tro på Jesus?

I artikeln Historiker: Hur kan Dick Harrison tro på Jesus? följer Mikael Nilsson upp sin artikel från förra månaden i Vetenskap & Historia (se mitt inlägg Mikael Nilssons syn på Jesusfrågan) med ett bemötande av Dick Harrisons blogginlägg Fanns Jesus? Det är samma blogginlägg som jag tidigare bemötte i Dick Harrisons syn på Jesusfrågan och våra slutsatser är i många stycken desamma, men inte helt överensstämmande.

Nilsson7.png

Nilsson påpekar att …

Dick Harrison utelämnar ett helt avgörande källkriterium, nämligen äkthetskriteriet. Han verkar helt enkelt ta källornas äkthet för given. Detta är en allvarlig försummelse som är förvånande när den kommer från en av Sveriges mest kända och framgångsrika historieprofessorer.”

Vad Nilsson menar är väl att det knappast har någon betydelse när en källa nedtecknades om den i sig inte är sann, vilket givetvis är en riktig iakttagelse. Vidare invänder han mot Harrisons åberopande av Paulus som vittne, noterar att Paulus inte träffade Jesus, bara skriver vad han fått berättat för sig och att det är ”uppenbart att Paulus egentligen inte visste någonting om vare sig Jesus liv eller hans läror och gärning.” Eftersom ”Paulus påstår sig ha träffat apostlarna Jakob, Johannes och Kefas” anser Nilsson detta vara ” väldigt konstigt”.

Nilsson skriver att ”Harrisons bedömning av evangelierna visar prov på en förvånande okunnighet och godtrogenhet.” Sedan tar Nilsson upp de historiker Harrison förlitar sig på och med rätta avfärdar dem som Jesusvittnen.Hur bräcklig framför allt Josefus, men även Tacitus och Suetonius, är som Jesusvittnen tog jag själv upp på Newsmill för ett år sedan: Finns Jesus bevittnad utanför Nya testamentet? Gällande Mara bar Serapion, vars brev Harrison utan förbehåll daterade till 70-talet, skriver Nilsson följande:

En datering av brevet är omöjlig. Var Harrison fått uppgiften att det skrevs på 70-talet är en gåta. Detta är om något ett exempel på bristande källkritik! Som bevis för Jesus existens kommer det ingenstans.”

Det är mycket vanligt att både Mara och Thallos förläggs till 70-talet och detta ofta utan några förbehåll. Dylika tilltag inger ju inte något förtroende för den skribent som dristar sig till något så pass osant.

Vidare påpekar Nilsson att den som verkligen borde ha nämnt Jesus men inte gjorde det var Filon av Alexandria. Filons tystnad angående Jesus är märklig.

Filon av Alexandria räknas som sin tids störste judiske filosof, verkande i Platons anda. Han utövade för övrigt stor påverkan på Klemens av Alexandria. Filon föddes i Alexandria omkring år 20 fvt och dog cirka 50 vt. Filon uppvisar tydliga gnostiska drag, även om det är en annan form av gnostisk förkunnelse än den som ofta förknippas med senare tiders gnostiker. Filon behandlade såväl religiösa som filosofiska spörsmål, och hans fokus låg ofta på judarnas förehavanden. Han berättar bland andra om esseerna (Quod omnis probus liber sit, 12–13, § 75–91) och Pontius Pilatus (Leg Gai 302) och han besökte även Palestina (De Providentia 2:64). Dessutom blev Filons ene brorson, Tiberius Alexander, prokurator i Judeen och härskade där från år 46 till år 48, och hans andre brorson Markus Alexander gifte sig ca år 42 med den Berenike som var syster till kung Agrippa II. Det var samma Berenike som ca år 59 umgicks med Paulus under hans fångenskap i Caesarea (Apg 24–26). Filon borde rimligtvis ha hört talas om Jesus men nämner varken honom eller någon kristen rörelse i sina drygt femtio kvarvarande skrifter.

Nu anser jag att en enskild persons tystnad går att bortförklara utan allt för stora problem. Det kan bero på tillfälligheter, som att allt denne skrev om Jesu har förkommit. Det är den ackumulerade effekten av de mångas tystnad som utgör den verkligt tunga invändningen.

Till de vars tystnad om Jesus är märklig räknas den judiske historikern Justus från Tiberias som i sitt verk Palestinska historia, skriven omkring år 80 vt, inte nämner Jesus. Andra ovittnen (som vi säger lägre norrut) är de båda romerska stoikerna och filosoferna Lucius Annaeus Seneca d.y. (ca 4 fvt–65 vt) och Musonius Rufus (ca 30–108 vt). En annan som kunde ha nämnt Jesus var historikern och filosofen Plutarchos (ca 45–120 vt). Vi har Dion Chrysostomos (också ca 45–120 vt), som var en romare med kyniska och stoiska ideer, och Epiktetos (ca 55–135 vt), vilken var en moralfilosof med inriktning på religion. Han undervisade i Rom fram till 89 vt. Men ingen av dessa eller någon annan under nollhundratalet verksam nämner Jesus eller ens kristendomen.

Nilsson sammanfattar sin artikel med följande:

”Harrison verkar inte förstå att evangelierna inte kan användas för att bevisa det som påstås i dem. Innehållet måste styrkas av information från annat håll, precis som i fallet med andra historiska personer som vi vet extremt lite om, om vi skall få ut kunskap om sanningshalten av det som sägs ha inträffat.”

Roger Viklund, 2011-05-12

18 kommentarer

 1. Nils said,

  12 maj, 2011 den 23:02

  Harrison har svarat på Newsmill. Han yrar om konspirationsteorier på ett sätt som inte inger förtroende. Har du några planer på att lägga dig i?

  Gilla

 2. 12 maj, 2011 den 23:12

  Vi få se vad jag gör. Det är ju Mikael Nilssons debatt då han initierat den genom att utmana Harrison. Men det var knappast ett initierat inlägg av Harrison, snarare ett indignerat.
  Att Jesus inte skulle ha funnits är en modern konspirationsteori.

  Gilla

 3. 13 maj, 2011 den 02:42

  Nu har jag skickat en artikel till Newsmills redaktion, så får vi se om de tar in den.

  Gilla

 4. Nils said,

  13 maj, 2011 den 19:31

  Kul, skulle de inte ta in det kan du väl publicera det här. Han fick ju ett ganska bra svar från en annan kille som jag inte kommer ihåg namnet på.
  Med tanke på Harrisons inlägg är det bara att konstatera att man ska aldrig ha för stor respekt för så kallade experter. Det som frapperar mig med alla som argumenterar för att jesus funnits är att de så uppenbart vill att han ska ha existerat.

  Gilla

 5. bbnews said,

  13 maj, 2011 den 20:36

  Jag brukar dela in skribenter och debattörer i två ”fack”. De är antingen generalister eller detaljister.

  För mig är generalisterna svårast att bemöta därför att de ägnar sig åt en mer svepande bevisföring. Tack vare den höga generaliseringsgraden finns det i princip alltid en kärna av sanning och sunt förnuft i den sortens argument och argumentation.

  Problemet är att den generalistiska skribenten och dennes påståenden och slutsatser därigenom blir svåra att komma åt, ty invändningar måste nästan alltid, per definition, vara av detaljistisk natur.

  Dick Harrison är en framstående representant för den generalistiska debattskolan. Han använder, bildligt talat, en bred moddlare för att måla upp sin historiska verklighet; penseldragen är alltså breda, målartekniken svepande.

  Generalistens motsats är detaljisten. Roger Viklund kan sägas vara detaljismens främste företrädare här i Sverige (i alla fall i mina ögon). En sann detaljist använder sig, bildligt talat, av en tunn och smal anstrykarpensel (à la den sort som vi hade i skolan när vi målade med vattenfärger). Vartenda argument nagelfars av detaljisten, vrids och vänds på. Ingen möda sparas på utan varje sten inom synhåll måste vändas på så att man kommer åt att se vad som döljer sig under den och för att, vid behov, kunna finmåla lite även därinunder.

  Detaljistens sätt att arbeta är tidsödande. Men målningen – läs: resultatet – blir snyggare. En detaljist avslöjar de små färgklumpar som moddlaren lämnat efter sig i den målade ytans olika fåror.

  Ett stort problem är att när detaljisten äntligen är klar med sin analys, då har generalisten, likt Elvis, ”left the building” och redan påbörjat andra (om)målningar av den historiska verkligheten.

  Så anstrykaren är alltid steget efter. Som den detaljist och finmålare han är kan han inte hålla jämna steg med en generalistisk målare som målar med svepande generalistiska penseldrag.

  Ungefär så känns det i den Newsmilldebatt som har uppstått mellan Dick Harrison och Mikael Nilsson. När en moddlare (som Dick Harrison) (be)möter en anstrykare (som Mikael Nilsson) når de båda målarna inte fram till varandra. Moddlaren går inte ned på en mer detaljistisk nivå i sina bemötanden. Han blott fortsätter att måla upp en (delvis ny) verklighet med sina städse breda och svepande penseldrag. Och introducerar nya målade ytor som egentligen inte hör hit. Som detta med att ateister kan beskrivas som en ”troende” skara och att de som förnekar Jesus’ historicitet kan liknas vid en samling konspirationsteoretiker.

  Jag tycker det är en mycket ohederlig debattmetod som generalisten Dick Harrison använder sig av. Är det fler än jag som känner att Dick Harrison försöker förlöjliga dem som intar en annan ståndpunkt än han själv gör?

  Vore det inte bättre att bemöta Mikael Nilssons argument på detaljist- och detaljnivå? Då kunde det förhoppningsvis bli en saklig debatt. När Dick Harrison i stället målar med en bred argumentationsmoddlare och samtidigt använder sig av en målarteknik som kan liknas vid rallarsvingstekniken inom boxning, blir det ingen bra ”debattmatch”. I bästa fall blir det ett uppvisningsspel avsett för gallerierna. Med en hänförd pro-kristen publik som än mer hänfört hejar på Dick, sin idol.

  Jag tycker det borde kännas genant för Dick Harrison att så här flagrant undvika en detaljistisk (mot)argumentation för att besvara ett detaljistiskt angrepp (från Mikael Nilsson). Men det är så typiskt för en sann generalist. I morgon betar generalisten av ett helt nytt historieämne i stället för att gå ned på djupet i det ursprungliga ämne, i vilket hans generalistiska grundteser har synats och blivit ifrågasatta.

  Frågan är om en sådan som Dick Harrison vet vad en anstrykarpensel är. Han använder i alla fall (nästan) aldrig den sortens pensel. Den breda moddlaren är hans pensel (läs: vapen). Sorgligt nog.

  Jag säger blott: *Suck*. Och tillägger: It sucks.

  Gilla

 6. bbnews said,

  13 maj, 2011 den 22:33

  Läste just en bra artikel av Bertil Albrektson: Ateism som religion?

  Du når den genom att klicka på följande länk: http://www.fritankesmedja.se/ateism-som-religion .

  Bertil Albrektson, ledande medarbetare i Bibelkommissionen och före detta kristen, svarar ett Nej tack på artikelrubrikens fråga.

  Man skulle kanske vidarebefordra denna artikellänk även till Dick Harrison enär denne ju hävdar att även ateister är troende. Fast vår folkkäre historieprofessor har nog redan bytt ämne och kastat sig över något nytt historiskt område, lämnande en rad obesvarade frågor efter sig.Så varför sända över ännu en fråga till Dick? Den lär ju ändå bli obesvarad.

  Jag vet nu inte vilka ateister som Dick Harrison har träffat under sin levnad. Men EN sak vet jag: Det kan uppenbarligen inte vara samma ateister som jag har mött under min levnad. Jag känner inte alls igen mig eller mina ateistkolleger i Dick Harrisons svepande generaliseringar av oss ateister.

  Lika lite känner jag igen mig i Dicks sätt att definiera begreppet konspirationsteori och vad som konstituerar en konspirationsteoretiker.

  Antagligen har Dick Harrison inget samröre med Illuminati, konspirationsteoriernas kronjuvel, alls, ty annars skulle han nog ha varit mer insatt i den konspirationsteoretiska problematiken än han visat att han är att döma av sin senaste artikel på Newsmillsajten. Med Dicks breda och svepande definition av konspirationsteoretiker kan nog, synes det mig, det mesta i vår tillvaro klassas som konspirationstänkande.

  Vad ska man med så breda definitioner till? Vad är poängen med det? Annat än att formulera pejorativa omdömen om debattmotståndarna på ett akademiskt klatschigt – men samtidigt föga klargörande – vis.

  Gilla

 7. bbnews said,

  14 maj, 2011 den 08:35

  Har just skrivit en kommentar på Newsmill. Den blev nr 76 i ordningen till Dick Harrisons debattinlägg på den sajten. Se: http://www.newsmill.se/artikel/2011/05/12/att-jesus-inte-skulle-ha-funnits-r-en-modern-konspirationsteori?page=1#comment-263266

  Nu tar jag mig friheten att lägga in den kommentaren även här hos Roger, eftersom Dicks och Rogers läsekretsar sannolikt inte överlappar varandra fullt ut.

  Tyck gärna till, ni andra också som följer/läser Rogers bloggande.

  Så här skrev jag på Newsmill:

  Ad #71 (Gunilla Madegård): Det är faktiskt Dick Harrison själv som inspirerat mig till den metaforiska text jag lade in i #70 här ovan.

  Kolla in exempelvis http://blog.svd.se/historia/2011/04/13/rapport-fran-en-miniturne/ .

  Där berättar Dick själv om hur han skriver sina nästan dagliga bloggartiklar i SvD. Vid sidan av sitt arbete som professor och ofta anlitad föredragshållare. Vid sidan av sitt bokskrivande och så vidare.

  Att då inte välja sina bloggämnen själv utan i stället ha som målsättning att ta upp historiska frågeställningar som läsarna föreslår och väljer ut åt honom, säger inte det en hel del om att Dick måste förenkla och måla med breda penseldrag?

  Inte ens en professor i historia kan behärska alla historiska underämnen och delämnen. Han kan snarare liknas vid en distriktsläkare på en vårdinrättning. En sådan läkare inser, får man hoppas, sina begränsningar och remitterar patientens frågeställning vidare till en specialist när så kan anses befogat att göra.

  Vad jag vänder mig emot är att Dick på en daglig blogg han har i SvD väljer att ta upp det grannlaga ämnet ”Fanns Jesus?”, varvid han på 64 rader påstår sig kunna lösa en dispyt som det, bokstavligen, har skrivits hyllmeter med avhandlingar om.

  Att uttala sig på det tvärsäkra vis (som är lite av Dick Harrisons signum) vill jag likna vid att ge sken av att vara specialist inom ett ämnesområde, där han förvisso inte är detta. I frågan om Jesus’ historicitet anser jag, att Dick Harrison mest av allt kan liknas vid en distriktsläkare som drabbats av hybris och ser sig själv som specialistläkare inom det aktuella sjukdomsområdet (läs: ämnesområdet).

  Det är just därför, misstänker jag, som Dick Harrison målar med breda penseldrag när han presenterar sin historiesyn. Han ger, måste ge, sina bloggartiklar ett generalistisk innehåll. Det tar nämligen tid att vara/bli detaljistisk. Så detta hinns inte alltid med. Inte ens för en så uppenbar och snabbarbetande arbetsmyra som Dick verkar vara.

  Jag kan inte hjälpa det, men om en person vem det vara må, professor eller lekman, på 64 rader i en snabbt tillkommen bloggartikel (ca en ny artikel om dagen vid sidan av ordinarie arbete) slår fast att så här ligger det till i en frågeställning som stötts och blötts av både lärde män och andra i snart två årtusenden, då känns detta förfaringssätt rätt förmätet i mina ögon. Nästan som om den skribenten själv gör anspråk på att äga övermänskliga egenskaper.

  Är jag verkligen ensam om att tycka så?

  Gilla

 8. 14 maj, 2011 den 08:50

  Nu har också min artikel publicerats på Newsmill: http://www.newsmill.se/artikel/2011/05/13/harrisson-r-sj-lv-den-stora-konspirationsteoretikern
  Jag kommenterar detta mer senare.

  Gilla

 9. Kevin Carlsson said,

  3 juni, 2011 den 22:40

  Hej Mikael Nilsson!
  Lånar en kompis msn adress,anyway…
  Jo,är du säker på att jesus inte funnits?
  Har maria magdalena funnits,hoppas inte !
  Snälla svara på mina 2 frågor! =)
  Jag är på din sida.
  Jag är ateist men känner dock en osäkerhet!

  Gilla

 10. kevin carlsson said,

  4 juni, 2011 den 11:26

  Jo,en till grej.
  Är Di leva jesus?

  Gilla

 11. bbnews said,

  7 juni, 2011 den 09:52

  @Hej, Kevin! Dina två första frågor överlåter jag åt Mikael att besvara.

  Men den tredje, den om huruvida Thomas Di Leva är Jesus, kan jag med gott samvete svara dig på. Och svaret blir ett tydligt och entydigt NEJ.

  Visserligen finns det likheter mellan artisten Thomas Di Leva och den Bibel-Jesus som tonar fram i framför allt evangelierna. Till exempel att båda predikar ett slags kärlekens budskap.

  På sin egen blogg uppehåller sig Di Leva ofta och gärna vid religiösa betraktelser, som denna han skrev i påskas i år: http://www.dileva.org/arkiv/2011/4/20/att-vanda-andra-kinden-till .

  Även utseendemässigt och klädesmässigt kan Thomas Di Leva väcka associationer till livet i Palestina, och därmed Jesus, för 2000 år sedan.

  Så det förvånar inte mig det minsta att det på Facebook finns en grupp som heter ”Vi som trodde att Thomas Di Leva var Jesus när vi var små”. Denna grupp har en bit över 1.000 medlemmar i skrivande stund; se: http://www.facebook.com/pages/Vi-som-trodde-att-Thomas-di-Leva-var-jesus-n%C3%A4r-vi-var-sm%C3%A5/127186350629940 .

  Di Levas sångtitlar och sångtexter kan förvisso tolkas som evangeliska, dvs de utgör ett glädjens budskap.

  Men såvitt jag känner till har Di Leva inte själv gått ut med budskapet att han faktiskt är identisk med Jesus.Det är således hans ”lärjungar”/fans som gör den kopplingen; drar lite förhastade slutsatser, om man så vill, utifrån ett lagom flummigt grundmaterial (som Di Leva generöst tillhandahåller).

  Bland annat har Di Leva lanserat en teori om att vi ALLA – alltså även du, Kevin, och jag, ja till och med Roger Viklund – är Jesus. Om denna teori sjunger han i låten ”Everyone is Jesus”. Fast just det budskapet tolkar jag som att Di Leva menar, att om han är Jesus, så är det lika rätt att säga att vi alla, hög som låg, känd som okänd, är Jesus, i alla fall på sätt och vis.

  Jag avslutar mitt svar till dig, Kevin, med att klistra in den spännande låttexten här:

  Everyone is Jesus everyone
  is Jesus everyone
  is Jesus everyone

  Everyone is Jesus everyone
  is Jesus everyone
  is Jesus everyone

  Every girl and boy is Jesus
  Every tree and sea is God
  Every word You speak is holy
  Every flame is Jesus love

  Everyone is Jesus everyone
  is Jesus everyone
  is Jesus everyone

  Everyone is Jesus everyone
  is Jesus everyone
  is Jesus everyone

  Put your heart in your mind
  and your mind in your heart
  Put your heart in your mind
  and your mind in your heart
  Put your heart in your mind
  and your mind in your heart

  Say:
  Ba ba bababa um baba um ba um baba um ba ba ba um
  Ba ba bababa um baba um ba um baba um ba ba ba um
  Say:
  Ba ba bababa um baba um ba um baba um ba ba ba um
  Ba ba bababa um baba um ba um baba um ba ba ba um

  Every flame is Jesus love

  Everyone is Jesus everyone
  is Jesus everyone
  is Jesus everyone

  Everyone is Jesus everyone
  is Jesus everyone
  is Jesus everyone

  Everyone is Jesus everyone
  is Jesus everyone
  is Jesus everyone

  SÄG MIG, KEVIN, vilket textparti i den låten gillar du allra bäst?

  Själv är jag extra förtjust i följande omkväde:

  Say:
  Ba ba bababa um baba um ba um baba um ba ba ba um
  Ba ba bababa um baba um ba um baba um ba ba ba um
  Say:
  Ba ba bababa um baba um ba um baba um ba ba ba um
  Ba ba bababa um baba um ba um baba um ba ba ba um

  Varför det? undrar du kanske. Jo, jag tycker att där öppnar Thomas Di Leva för en rad tolkningar, och ingen kan påstå att den ena tolkningen är bättre och riktigare än någon annans. (Också i det avseendet har Thomas Di Leva alltså vissa saker gemensamma med Bibelns texter.)

  Gilla

 12. Kevin Carlsson said,

  10 juni, 2011 den 10:10

  Hej bbnews.
  Jag skulle gärna vilja att mikael svarade på mina två frågor men han verkar inte svara på dom,kan du snälla be eller menar fråga han om han kan svara på dem.
  Jag går varje dag dom senaste månaderna,kanske för er är det ingenting men för mej är det mycket
  som sagt jag går dom senaste månaderna och har ångest över livet om jesus gud jungfru maria..
  Jag lixom känner att dom kollar på mej och gör så att jag mår dåligt några tydliga svar att någon inte tror att dom finns gör alltig min dag.
  Jag känner mej instängd i någon jävla kristen religion som sliter sönder mej.
  Jag är ej rasse mot folket som e troende.
  Men jag tröttnar på alla med sjalar och troende vill ha lag mott det.
  Förlåt för er troende.
  Men låt mej få säga vad jag tycker,har ibland skrikit ut din jävla idiot gud.

  Ni tror säkert jag är psykiskt störd men sanningen är att jag inte är det.
  Men jag får religionen i min vardag hårt mycket att jag kommer att sprängas nästan.

  Jaag önskar oerhört myckder att ni har alla rätt att ingen av dom finns.
  att kristendomen inte är acceptabel eller vad man nu säger i svergie.

  Gilla

 13. Mia Joplin said,

  10 juni, 2011 den 12:09

  Hej Mikael.
  Jag heter Mia Joplin och flyttade till sverige när ja var 1 år.
  Jag är född i Dallas,Texas,USA.
  Bara fall du undrar över mitt efternamn:)

  Jag undrar lite som Kevin här uppe men jag tycker han överdriver lite men han kanske mår dåligt vem vet.
  Men jo jag undrar om du kunde svara.
  Jag tror inte jag har skrivit här flrut men när man ser så svarar du kanske efter några dagar kan du typ inte svara lite snabbare?
  Tack :)
  Men jo jag rent ut sagt hatar gud han kan gå och ta sin mördar röv och sticka till någon annan jävla planet så att han kan fuck his own ass.

  Gilla

 14. bbnews said,

  10 juni, 2011 den 13:27

  Hej på er, Kevin och Mia! Om det finns en gudom som skapat oss alla (inklusive hela universum) är något som man inte kan svara på med 100-procentig säkerhet. Man kan bara uttala sig i termer av sannolikhet.

  Samma sak gäller om Jesus har funnits på riktigt och om Jesus är Guds son, vilket man ju får lära sig i Bibelns Nya Testamente. INGEN kan veta detta med total säkerhet.

  Maria Magdalenas existens är om möjligt ännu svårare att bevisa.

  Det kan eventuellt vara därför som Mikael Nilsson inte svarar. Han tycker måhända att han inte förmår svara tydligare än han redan gjort, dvs han känner måhända att han inte har något nytt att tillägga utöver det som han redan har skrivit.

  Men jag har ett litet tips till er båda. Varför inte gå med i Gamereactor (klicka på http://www.gamereactor.se )? På den sajten finns det ett forum med massor av diskussionstrådar. En av de allra mest spännande diskussionstrådarna heter ”Finns Gud?”. Jag rekommenderar er båda att bli medlemmar på Gamrereactors forum och sedan deltaga i debatten i den där diskussionstråden jag just tipsade om. Klicka på denna länk så kan ni kolla upp hur den ser ut: http://www.gamereactor.se/forum/?forum=1&thread=26487&page=882 .

  Ni kan ställa samma sorts frågor där i den tråden som ni har gjort här hos Roger Viklund på hans blogg. Jag tror faktiskt att era funderingar och undringar kring Jesus och Gud passar bättre in på Gamereactorsajten och dess gudstråd. Diskussionen är livligare, språket mindre akademiskt och mer ungdomligt (till exempel OK med svordomar och vulgära formuleringar).

  Jag för min del brukar skriva rätt ofta i Gamrereactors gudstråd, och jag måste säga att jag ofta upplever det som att jag nog i själva verket hör hemma väl så bra i den diskussionstråden på Gamrereactor än vad jag gör här i kommentarsfälten på Rogers blogg.

  Faktiskt skulle det enligt min mening kännas trevligt, ifall ni också gjorde Gamereactors gudstråd till er ”hemmaarena” (precis som det är min ”hemmaplan”).

  Hoppas att vi snart kan ses/mötas där i Gamrereactors gudstråd, Kevin och Mia! Välkomna över dit!

  Gilla

 15. Den andre BB said,

  10 juni, 2011 den 13:55

  Mata inte trollen, BB…

  Gilla

 16. Kevin Carlsson said,

  10 juni, 2011 den 14:29

  Hej,tack för ditt svar :)
  Men det är väl större chans att jesus och jungfru maria aldrig har funnits va?
  Alltså siktar det mer åt det hållet att dom två alldrig existerats,försök ge mej ett glatt svar.
  Däremot så är det inte gud som skapade jorden det är big bang alltså med stjärngrejen.
  Blir det mer ateister ju mer tiden går eller ?
  Tackar för svaren om svaren dock kommer lite snabbare,hihi! :)

  Gilla

 17. Kevin Carlsson said,

  10 juni, 2011 den 15:58

  Snälla svara på min fråga :)

  Gilla

 18. bbnews said,

  10 juni, 2011 den 16:47

  @Kevin: Låt oss ta den diskussionen i Gamereactors gudstråd (se adressen här ovan i mitt förra inlägg). Där har just den sortens frågor du ställer stötts och blötts många gånger redan på de snart 900 sidor som den diskussionstråden innehåller.

  På Gamereactor finns det flera medlemmar som är ateister och som kan svara på dina frågor om gud och Jesus genom att lägga fram argument och skäl – både (natur)vetenskapliga och filosofiska – som talar för synsättet att varken Gud eller (Bibel-)Jesus finns på riktigt utan snarare är att betrakta som fantasifigurer jämförbara med trollen, näcken, skogsrået osv.

  PS Jag kallar mig för bbnews även på den sajten. Nu ”törs” jag inte skriva mer till dig här hos Roger Viklund på dennes blogg, för du kan själv likaväl som jag läsa vad som står i kommentar nr 15 här ovan. Hoppas nu att du vill bli medlem på Gamereactor, så kan diskussionen fortsätta där i stället. DS

  Gilla


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: